W minioną sobotę, 5 października, przy ulicy Bażanciej 1a uruchomiono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Już w pierwszym dniu z możliwości nieodpłatnego oddania odpadów skorzystało aż 150 kaliszan.


Punkt przyjmuje:
1. papier;
2. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
3. szkło;
4. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6. bioodpady;
7. przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne, farby, lakiery, przeterminowane oleje i tłuszcze;
8. zużyte baterie i akumulatory;
9. odzież i tekstylia;
10. zużyte opony z samochodów o ładowności do 3,5 Mg pochodzące z gospodarstwa domowego;
11. odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prowadzonych we własnym zakresie robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.

Mieszkańcy Kalisza przywożą posegregowane odpady do PSZOK we własnym zakresie.
Dostarczając je, należy podać adres zamieszkania i okazać dowód osobisty.

Kontenery, pojemniki i miejsca składowania poszczególnych odpadów są odpowiednio oznaczone, ale również pracownicy obsługujący punkt służą mieszkańcom pomocą w ich zlokalizowaniu.

Kolejne terminy, w których mieszkańcy mogą przywieźć odpady:
12, 19, 26 i 31 października;
9, 16, 23, 30 listopada;
7, 14, 19, 20, 21 grudnia.
Punkt będzie czynny w godzinach od 8:00 do 15:00.

Źródło: https://www.kalisz.pl

Dodaj komentarz

Reklama