Miasto Kalisz otrzymało z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację w wysokości 56 000 złotych na realizację projektu „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”. Promesę na dofinansowanie przedsięwzięcia odebrał w imieniu samorządu wiceprezydent Mateusz Podsadny.
Konkurs, dzięki któremu Miasto Kalisz mogło pozyskać te środki, ogłoszono w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

- Spośród 319 wniosków, które wpłynęły do ministerstwa, dofinansowanie otrzymały 104. Wśród nich znalazł się kaliski projekt „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora” - mówi Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza. - Ma on na celu poprawę ogólnie pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz najstarszych mieszkańców Kalisza.

W ramach projektu do grudnia 2019 roku podjętych zostanie wiele działań. Wśród nich są m.in.:

- spotkanie z przedstawicielami rad osiedli, Kaliskiej Rady Seniorów i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zaprezentowania i analizy „Krajowej Mapy Zagrożeń”. Będzie miało ono na celu zachęcenie mieszkańców do korzystania z możliwości zgłaszania zagrożeń związanych z przemocą, dostępem do narkotyków, zakłócaniem porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ilości wypadków komunikacyjnych, włamań do mieszkań itp.;

- nagranie spotów radiowych-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa seniorów (oszustwa metodą na wnuczka i policjanta, zabezpieczenie mienia);

- nagranie spotu radiowego-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa podczas wakacji: pierwszy kontakt z narkotykami, alkoholem, bezpieczeństwo nad wodą;

- spotkania profilaktyczno-edukacyjne z seniorami w Domu Pomocy Społecznej i Dziennym Domu Pomocy Społecznej na temat przemocy wobec osób starszych, uzależnień, zabezpieczenie mienia, zasad bezpiecznego zachowania itp.;

- szkolenie dla pracowników socjalnych na temat dotyczący zapobiegania przemocy wobec osób starszych, używania alkoholu i leków przez seniorów, motywowania do aktywności i bezpiecznych zachowań;

- „Plenerowa lekcja profilaktyki” dla młodszych dzieci szkolnych i przedszkolaków: konkursy w alko- i narkogoglach, kolorowanki edukacyjne, zabawy integracyjne;

- druk „Poradników seniora”: zagrożenia życia codziennego oraz miejsca gdzie osoby starsze mogą uzyskać pomoc;

- druk kolorowanek dla dzieci: bezpieczeństwo na drogach, bezpieczne wakacje, szkodliwość substancji psychoaktywnych;

- organizacja trzech warsztatów edukacyjnych dla dzieci dotyczących kontaktów z agresywnym psem, szkodliwości narkotyków i alkoholu (konkursy w alko- i narkogoglach) bezpieczeństwa w ruchu drogowym (znakowanie rowerów);

- bezpieczne wakacje – emisja spotu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa podczas wakacji (narkotyki, alkohol, ruch drogowy, zachowania nad wodą itp. przez radiowęzły kaliskich szkół;

- wspólna akcja profilaktyczno-edukacyjna policji i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych – zakup materiałów edukacyjnych na temat zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim;

- Dziecięce Czwartki w Mieście: 8 warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci: wyrażanie uczuć i emocji, rozwiązywania konfliktów, współpraca w grupie, kreatywność, profilaktyka uzależnień itp.;

- „Festyn trzech pokoleń”: mieszkańcy DDPS, dzieci z Domu Dziecka i trzeźwi alkoholicy – wzmocnienie czynników chroniących przed zachowaniami patologicznymi;

- organizacja rodzinnego rajdu „Kalisz świeci przykładem – od juniora do seniora” (edukacja w zakresie zachowań w ruchu drogowym, promowanie spędzania wolnego czasu z rodziną bez używek, więzi rodzinne – czynniki chroniące) - znakowanie rowerów;

- zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach i w 7 świetlicach opiekuńczo-wychowawczych z zakresu: bezpieczeństwa na drogach i ruchu drogowego, zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, szkodliwością substancji psychoaktywnych, zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej;

- debata „Bezpieczeństwo mieszkańców Kalisza”: przemoc rówieśnicza, bezpieczeństwo seniorów (przemoc wobec osób starszych), zakłócanie porządku publicznego przez osoby pod wpływem środków psychoaktywnych – Rady Osiedla, UTW, pedagodzy szkolni, MOPS, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Kaliska Rada Seniorów.

Źródło: https://www.kalisz.pl/

Dodaj komentarz

Reklama